Звертайтесь за тел.:   (032)  231-95-35;    096 81-41-791   ЗАВАНТАЖИТИ ВІЗИТКУПОФОЦІНКА: Експертна оцінка майна: АКТУАЛЬНО

черв.
6
2012

ВизнаНО таким, що втратиВ чинність ВІД 14.06.12

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2012

м. Київ

N 554

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 657/20970

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України


Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У наказі Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996 "Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147:

1.1. У заголовку та пункті 1 наказу слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

1.2. У преамбулі наказу слова "які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

2. У наказі Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2357 "Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за N 25/6313:

2.1. Заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)".

2.2. Пункт 1 наказу викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів), що додається.".

3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 08 травня 2002 року N 791 "Про затвердження Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 червня 2002 року за N 477/6765 (із змінами).

5. Установити, що:

сертифікати суб'єктів оціночної діяльності за напрямами та спеціалізаціями, що в них зазначені, які були видані до набрання чинності цим наказом, є чинними протягом зазначеного в них строку;

фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи оцінювачів у порядку, що діяв до набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та відповідно до пункту 5 розділу VII зазначеного Закону зареєструвались в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються такими, що пройшли стажування відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

6. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
23.04.2012 N 554

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 657/20970

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146:

1.1. У розділі I:

у пункті 1 слова та цифри "статті 14" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України";

пункт 6 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднаннями".

1.2. У розділі II:

у пункті 8 слова "погоджені Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами та цифрами "встановлено наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161";

у першому реченні абзацу першого пункту 9 слова "після погодження Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" виключити;

друге речення абзацу другого пункту 11 доповнити словами "крім випадків, коли стажування відбулося до навчання та/або фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами";

пункт 12 доповнити словами та цифрами "з урахуванням пункту 11 цього Положення";

абзац другий пункту 18 після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднань", слова та цифру "у складі не менш як 9 осіб" замінити словами "науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

у першому реченні пункту 19 слова "заступник Голови Комісії" замінити словами "уповноважена Головою ФДМУ особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до повноважень якого належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності";

перше речення пункту 20 викласти у такій редакції: "Кількісний та персональний склад Комісії затверджуються Головою ФДМУ";

абзац перший пункту 22 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднаннями";

перше речення пункту 26 після слів "рішення Комісії" доповнити словами "носить рекомендаційний характер та";

доповнити розділ новим пунктом 27 такого змісту:

"27. За результатами розгляду наданого Комісією протоколу, звіту з перевірки роботи навчальних закладів (аналітичних матеріалів), результатів тестування Фонд державного майна приймає відповідні рішення.".

У зв'язку з цим пункти 27 - 31 вважати відповідно пунктами 28 - 32.

1.3. В абзаці другому пункту 31 розділу III цифри та слово "28 та 29" замінити цифрами та словом "29 та 30".

1.4. Додатки 1, 2 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

ЗАЯВА
про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування навчального закладу)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
                                                                                  (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Телефон _____________________________            Телефакс __________________________________

Поточний рахунок __________________________        МФО _________________________________

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво з професійної підготовки

I. За такими напрямами базової підготовки оцінювачів1:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

II. За такими напрямами підвищення кваліфікації оцінювачів1:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

_________________________________________________________ згоден на проведення перевірки
                                   (найменування навчального закладу)
робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 за N 955/6146, щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

____________
1 Непотрібне закреслити.

Додаток 2
до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

ЗРАЗОК

УГОДА
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Фонд державного майна України в особі __________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України" (далі - Фонд), з однієї сторони,
та ___________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
в особі _____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
діє на підставі ________________________________________________________________________,
                                                                                                   (назва установчого документа)
зареєстрованого _______________________________________________________________________
                                                    (найменування органу, що зареєстрував установчий документ, дата реєстрації)
______________________________________________________________________________, з іншої
                                                                (серія та номер ліцензії)
сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Фонду та ____________________________________________________
                                                                                                                      (найменування навчального закладу)
є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема національним стандартам оцінки майна.

1.2. Фонд та __________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування навчального закладу)
взаємодіють при:

1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна1:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна1:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Обов'язки Сторін

2.1. ____________________________________________________________________ зобов'язується:
                                                                  (найменування навчального закладу)
забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом;

залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

забезпечувати необхідні умови діяльності Екзаменаційної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою;

видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

у 10-денний строк інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

організовувати у встановлених випадках стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147 (зі змінами);

у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений Фондом строк.

2.2. Фонд зобов'язується:

брати участь у спільних з _______________________________________________________________
                                                                                                       (найменування навчального закладу)
заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі підготовки програм базової підготовки оцінювачів;

погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, що вносяться за пропозицією навчального закладу;

забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі та роботі Екзаменаційної комісії;

контролювати _________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним вимог стажування слухачів;

інформувати __________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування навчального закладу)
про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;

разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, громадських організацій та інших фахівців 1 - 2 рази на рік здійснювати перевірки
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування навчального закладу)
щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів та інше);

за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           (найменування навчального закладу)

3. Строк дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до "___" ____________ 20__ року.

3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії або за домовленістю Сторін.

3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом відповідного рішення за результатами проведення перевірок навчального закладу.

3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд державного майна України

_______________________________________
(найменування навчального закладу)

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

_________________________________
(місцезнаходження)

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ
_______________________________

Код платника податків
згідно з ЄДРПОУ
_______________________________

Банківські реквізити
_______________________________

Банківські реквізити
_______________________________

_________________________________________
(ініціали, прізвище)
М. П.

_________________________________________
(ініціали, прізвище)
М. П.

____________
1 Непотрібне закреслити".

2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року N 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 956/6147:

2.1. У заголовку Положення слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

2.2. У розділі I:

у пункті 1:

в абзаці першому слово та цифри "статті 15" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України,", слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за будь-яким з її напрямів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

в абзаці третьому слово та цифри "статті 12" виключити;

доповнити пункт 2 новим реченням такого змісту: "Стажування може відбуватися до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами, незалежно від факту зупинення дії (позбавлення) кваліфікаційного свідоцтва";

друге речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій редакції: "База стажування повинна мати у складі оцінювача, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна".

2.3. У розділі II:

у абзаці другому пункту 5 слова "залежно від напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилася базова підготовка" виключити;

у пункті 7 слова "відповідно до напряму базової підготовки оцінювача-стажиста" виключити;

абзац другий пункту 9 доповнити словами "(крім випадків, коли стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами)";

абзац перший пункту 11 доповнити словами "(крім випадків, коли стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами)".

2.4. У другому реченні пункту 23 розділу V слова "напрями оцінки майна, що зазначені в посвідченні оцінювача-стажиста; прізвища, ім'я та по батькові керівників стажування з указівкою їх кваліфікаційних свідоцтв (номер, дата видачі, ким видане, напрями оцінки майна)" замінити словами "напрями оцінки майна, за якими пройдено навчання за програмою базової підготовки; прізвище, ім'я та по батькові керівника стажування з указівкою його кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (номер, дата видачі, ким видане)".

3. У Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2357, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за N 25/6313:

3.1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)".

3.2. Пункт 1 після слів "відповідно до вимог" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України".

3.3. Пункт 2 після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об'єднанням громадських організацій)"; після слів "саморегулівної організації оцінювачів" доповнити словами "(об'єднаннях саморегулівних організацій оцінювачів)".

3.4. Пункт 3 після слів "громадської організації" доповнити словами "(об'єднання громадських організацій)".

3.5. У пункті 4:

абзац перший після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об'єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)";

абзац другий після слів "громадської організації" доповнити словами "об'єднання громадських організацій"; після слів "громадською організацією" доповнити словами "(об'єднанням громадських організацій)";

абзац третій після слів "реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб'єктів оціночної діяльності".

3.6. Пункт 5 після слів "громадської організації" доповнити словами "(в тому числі такої, що входить до складу об'єднання громадських організацій та має статус саморегулівної організації оцінювачів)".

4. У Положенні про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600:

4.1. У розділі I:

у пункті 1 слова та цифри "статті 19" замінити словами та цифрами "Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та", слова "(далі - Закон)" виключити;

у абзаці першому пункту 2 після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та", після слів "напрямами оцінки майна" доповнити словами "та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

у пункті 3 слова "фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності" замінити словами "фізичним особам - підприємцям"; після слів "господарську діяльність" доповнити словами та цифрами "відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України", Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", іншим вимогам, що встановлені законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі за окремими напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів";

доповнити розділ новими пунктами 5 - 7 такого змісту:

"5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів напряму, а саме:

5.1. Напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність".

5.2. Напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

5.3. Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

6. Сертифікат за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" та спеціалізаціями в межах цих напрямів видається у разі, якщо у кваліфікаційних документах оцінювачів, які заявлені суб'єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката, зазначені відповідні напрями та спеціалізації у межах цих напрямів.

7. Сертифікат за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму видається з урахуванням вимог Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), у разі, якщо у кваліфікаційних документах оцінювачів, які заявлені таким суб'єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката, зазначені відповідний напрям та спеціалізації у межах цього напряму".

4.2. У розділі II:

у пункті 1:

абзац третій викласти у такій редакції:

"документ, що підтверджує державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці п'ятому слова "нотаріально засвідчені" виключити;

у пункті 2:

слова "свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів" замінити словами "документі, що підтверджує включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності";

доповнити пункт другим реченням такого змісту: "У разі, якщо суб'єкт господарювання приватної форми власності ініціює отримання сертифіката за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму, у заяві про видачу сертифіката вказується виключний вид діяльності суб'єкта господарювання приватної форми власності, який повинен відповідати вимогам Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки";

у пункті 4 слова "витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданих" замінити словами "документі, що підтверджує державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданому", слова "витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "документ, що підтверджує державну реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

доповнити розділ II новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Під час розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання, Фонд державного майна України здійснює перевірку на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України. Для здійснення такої перевірки Фонд державного майна України має право вимагати надання суб'єктом господарювання відповідних документів".

4.3. У розділі III:

у пункті 1:

абзац перший після слів "поданих документів" доповнити словами "в тому числі документів на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України";

абзац третій після слів "Державного реєстру" доповнити словами "оцінювачів та";

у першому реченні пункту 2 слова та цифри "у статті 19 Закону" замінити словами та цифрами "у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", в тому числі у разі неподання суб'єктом господарювання документів з дотриманням вимог Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", цього Положення, інших нормативно-правових актів з питань оцінки".

4.4. Абзац другий пункту 2 розділу IV після слів "відповідно до Закону" доповнити словами та цифрами "України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

4.5. Додатки 1, 2 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
N ______/___

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

Виданий _____________________________________________________________________________
                                  (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
як органу, уповноваженому здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і такому, що має право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації)1
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження/місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
               (код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або
            серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
                   реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний
                                                      орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))

Напрями оцінки майна _________________________________________________________________

Спеціалізації в межах напрямів оцінки
_____________________________________________________________________________________

Термін дії з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

____________
1 Закреслити у разі отримання сертифіката суб'єктом оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Додаток 2
до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

 

Заявник ______________________________________________________________________________
                               (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові - для юридичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
                (код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або
              серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
              реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний
                                            орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження/місце проживання)
виключний вид діяльності1 ______________________________________________________________

Телефон (факс) ___________________________________________

Поточний рахунок _________________________ МФО ____________________

Підтверджую, що згоден на перевірку дотримання системи зовнішнього контролю якості та надаю
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата і номер документа(-ів), який (які) підтверджує(-ють) наявність у суб'єкта господарювання впровадженої системи управління якістю відповідно до вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості, встановлених Фондом державного майна України)1

Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі2:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності2:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства2:

3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
          (дата заповнення заяви)

Додаток: документ(и), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб'єкта господарювання впровадженої системи управління якістю відповідно до вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості, встановлених Фондом державного майна України1, на ____ арк.

____________
1 Заповнюється суб'єктами господарювання приватної форми власності, які ініціюють отримання сертифіката за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2 Непотрібне закреслити.".

4.6. У додатку 3 до Положення слова "відомості про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів (N та дата видачі свідоцтва про реєстрацію)" замінити словами "відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (N та дата видачі відповідного документа)".

5. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213:

5.1. У розділі I:

у пункті 1 слова та цифри "статей 15 та 16" замінити словом "вимог", після слів "(далі - Закон)" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України";

у пункті 2:

абзац перший доповнити словами "їх об'єднаннями, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом оцінки майна. Головою Екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до повноважень якої належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі - голова Екзаменаційної комісії)";

у пункті 3:

в абзаці сьомому слова та цифри "у порядку, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2355 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1092/6283" виключити;

у абзаці восьмому слова "проблем оптимізації навчального процесу, зокрема" замінити словом "питань", слово "тощо" виключити;

у абзаці десятому слова "Наглядової ради з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фонду державного майна України";

у абзаці одинадцятому слова "Наглядової ради з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фонду державного майна України".

5.2. У розділі II:

у пункті 1:

у першому реченні слова "закінчення терміну стажування" замінити словами "закінчення строку стажування (а у разі, якщо стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами, - впродовж двох тижнів з дня отримання фізичною особою документа про те, що вона навчалася за відповідним курсом навчання за програмою базової підготовки)";

у другому реченні слова "за якими проходило стажування" замінити словами "за якими пройдено навчання за програмою базової підготовки";

у пункті 2 слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача"; доповнити пункт словами ", крім випадків, коли стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами";

у першому реченні абзацу другого пункту 7 слова та цифри "через 45 календарних днів після" замінити словами "з дня".

5.3. У розділі III:

у пункті 4 слова "за якими він проходив стажування" замінити словами "за якими він проходив навчання за програмою базової підготовки";

перше та друге речення абзацу четвертого пункту 7 доповнити словами "(крім випадків, коли стажування відбулося до навчання за програмою базової підготовки, в тому числі у випадку, якщо фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами)";

у першому реченні абзацу другого пункту 10 слова та цифри "частиною п'ятою статті 15 Закону" замінити словом "Законом".

5.4. У розділі IV:

друге речення пункту 1 викласти в такій редакції: "Зазначені особи можуть направити звернення Фонду державного майна України.";

у абзаці шостому пункту 2 слова та цифру "статтею 8 Закону" замінити словом "Законом";

у абзаці п'ятому пункту 3 слово та цифру "статті 8" виключити.

5.5. У першому реченні пункту 10 розділу V слова та цифри "частини п'ятої статті 15" виключити.

5.6. У тексті Положення та додатках до нього, крім пункту 7 розділу V, слова "Державний реєстр оцінювачів", "Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності", "Державний реєстр оцінювачів та Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності" в усіх відмінках змінити словами "Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" у відповідних відмінках.

5.7. Додатки 1, 2 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

ЗАЯВА
про включення до списку осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання _____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

Навчався за програмою базової підготовки оцінювачів
з "___" _____________ 20__ року
                          (дата)
до "___" _____________ 20__ року
                          (дата)
у ____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування навчального закладу)
за такими напрямами оцінки1:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

та пройшов стажування протягом року
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування суб'єкта оціночної діяльності, у якому проходило стажування)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту за такими напрямами оцінки1:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

"___" ____________ 20__ року
                     (дата)

____________
(підпис)

____________
1 Непотрібне закреслити.

Додаток 2
до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

ЗАЯВА
про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання _____________________________________________________________________

Телефон __________________________

Склав кваліфікаційний іспит "___" ____________ 20__ року
                                                                                      (дата)
у
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування навчального закладу, у якому проходив кваліфікаційний іспит)
за такими напрямами оцінки1:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства:

3.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб, у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.2. Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3.3. Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

та пройшов стажування протягом року на базі
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування суб'єкта оціночної діяльності, у якому проходило стажування)

Прошу видати мені кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

До заяви додаю такі документи:

копію першої та другої сторінок паспорта;

копію документа про вищу освіту;

копію платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.

"___" ____________ 20__ року
                     (дата)

____________
(підпис)

____________
1 Непотрібне закреслити.".

6. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року N 754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за N 562/9161:

6.1. У главі 1:

у пункті 1.1 після слів "реалізації вимог" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України", слова "(далі - Закон)" виключити;

у пункті 1.3:

у першому реченні абзацу першого слова "за погодженням з Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" виключити;

абзац другий виключити.

6.2. У главі 2:

у пункті 2.1 слова та цифри "визначених статтею 15 Закону" виключити;

пункт 2.1 доповнити новим підпунктом 2.1.3 такого змісту:

"2.1.3. Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

спеціалізація 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб, у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

спеціалізація 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

у пункті 2.2 слова та цифри "за всіма напрямами передбачає у цілому 505 академічних годин (далі - години)" замінити словами та цифрами "визначається в навчальних програмах базової підготовки оцінювачів, що розробляються та погоджуються відповідно до цих Загальних вимог та вимог, встановлених Положенням про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146, наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2004 року N 969 "Про затвердження тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна";

пункти 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

"2.3. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Програма за зазначеним напрямом передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття. При цьому враховується те, що модуль 1 "Загальні питання оцінки" є обов'язковою складовою частиною програми базової підготовки оцінювачів за кожною спеціалізацією в межах напряму.

2.4. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Зазначена програма передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття.";

доповнити главу після пункту 2.4 новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" визначається відповідно до пункту 2.2 цих Загальних вимог. Програма передбачає навчання за загальним модулем 1 "Загальні питання оцінки" та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття.".

У зв'язку з цим пункти 2.5, 2.6 вважати відповідно пунктами 2.6, 2.7;

у пункті 2.6:

друге речення абзацу третього виключити;

третє речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "Цей документ слухач подає до екзаменаційної комісії.";

у абзаці шостому пункту 2.7 слова "з урахуванням відповідного рішення Наглядової ради з питань оціночної діяльності" виключити.

6.3. У главі 3:

у абзаці третьому пункту 3.1 слова "дотримуватися вимог щодо мінімальної кількості годин" замінити словами "визначати мінімальну кількість годин";

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Мінімальний обсяг годин за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів визначається в програмах підвищення кваліфікації оцінювачів, що розробляються та погоджуються відповідно до цих Загальних вимог та вимог, встановлених Положенням про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року N 1977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за N 955/6146. Мінімальний обсяг годин для вивчення тем включає час для тестування. Кількість практичних занять у межах кожного курсу з підвищення кваліфікації за кожним напрямом може становити не більше 1/3 визначеного мінімального обсягу годин для вивчення тем";

пункт 3.4 після слів "Державному реєстрі оцінювачів" доповнити словами "та суб'єктів оціночної діяльності".

7. У Положенні про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року N 513, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за N 417/12291:

7.1. У главі 1:

у пункті 1.1 слово та цифри "статті 20" виключити; після слів "(далі - Закон)" доповнити словами та цифрами "Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки";

у абзаці п'ятому пункту 1.2 слова та цифру "статті 8 Закону" замінити словами "обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом";

доповнити пункт 1.2 новими абзацами такого змісту:

"невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України;

невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який здійснює оціночну діяльність за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму, вимогам пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки";

пункт 1.3 після слів "Фонд державного майна України" доповнити словами "протягом десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення".

7.2. У главі 4:

у заголовку глави слова та цифру "статті 8 Закону" замінити словами "оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання) обмежень щодо проведення оцінки";

у пункті 4.2:

у абзаці другому слова "(у разі подання до Фонду державного майна України повного пакета документів, передбаченого" замінити словами "у порядку, передбаченому";

у пункті 4.3:

у абзаці першому:

у першому реченні слова та цифру "статті 8 Закону" замінити словами "обмежень щодо проведення оцінки";

у другому реченні слова "вимог вищезазначеної статті Закону" замінити словами "обмежень щодо проведення оцінки";

у абзаці другому цифру та слова "8 статті Закону" замінити словами "обмежень щодо проведення оцінки", після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднань".

7.3. Доповнити Положення новими главами 5, 6 такого змісту:

"5. Анулювання сертифіката за умови невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України

5.1. Фонд державного майна України має право провести перевірку на відповідність суб'єкта оціночної діяльності вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України.

5.2. У разі виявлення Фондом державного майна України невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України, Фонд державного майна України видає наказ про анулювання сертифіката.

5.3. Фонд державного майна України розглядає інформацію щодо невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання вимогам до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилам організації системи зовнішнього контролю якості, встановленим Фондом державного майна України, яка викладена у скарзі особи, що зверталася для отримання послуги до суб'єкта оціночної діяльності.

5.4. За результатами розгляду таких скарг Фонд державного майна України проводить перевірку та видає відповідний наказ. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року N 312/6600.

6. Анулювання сертифіката за умови невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який здійснює оціночну діяльність за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму, вимогам пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

6.1. У разі виявлення Фондом державного майна України невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який здійснює оціночну діяльність за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму, вимогам пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" Фонд державного майна України видає наказ про анулювання сертифіката.

6.2. Фонд державного майна України розглядає звернення щодо невідповідності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який здійснює оціночну діяльність за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму, вимогам пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", які надходять, відповідно до порядку взаємодії Фонду з Державною податковою службою України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України та Пенсійним фондом України під час застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, за окремими видами майна та майнових прав згідно з пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України".

6.3. За результатами розгляду таких звернень Фонд державного майна України приймає рішення про проведення перевірки фактів, викладених у зверненні, у порядку, визначеному вимогами до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правилами організації системи зовнішнього контролю якості, встановленими Фондом державного майна України. За результатами проведення перевірки Фонд державного майна України приймає відповідний наказ. Поновлення сертифіката відбувається відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року N 312/6600".

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Г. Горяйнов

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012

Перегляди(28723)
 

Додати коментар

Захисний код Оновити